MAJÓWKOWE SZALEŃSTWO OGRODOWE!
Do końca:
SKORZYSTAJ Z PROMOCJI I NAWET 600 ZŁ RABATU
phone ico  801 000 863, 22 781 48 38 Infolinia czynna dzisiaj od: 8:00 - 16:00
REGULAMIN KONKURSÓW „BON ZA ZDJĘCIE”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia konkursów oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Organizatorem konkursów jest Grospol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach przy ul. I Brygady 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000947845,  NIP:125-137-45-43; REGON: 140475401, dalej jako Sprzedawca lub Organizator.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości i wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 4. Konkursy odbywają się raz w miesiącu i trwają od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 5. Uczestnikiem konkursów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która w okresie trwania konkursu dokonała zakupu w sklepie internetowym lub stacjonarnym Sprzedawcy oraz dokonała zgłoszenia konkursowego do konkursu zgodnie z § 2 Regulaminu.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. Konkursy organizowane są raz w miesiącu kalendarzowym, w którym zostaną nadesłane zdjęcia. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym nadesłano zdjęcia.
 2. Aby wziąć udział w jednym z konkursów organizowanym w danym miesiącu od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. należy w tym terminie dokonać zgłoszenia konkursowego polegającego na:
  a)   Dokonać zakupu krzeseł, foteli, ławek lub innych mebli w sklepie internetowy Organizatora pod adresem centrumkrzesel.pl lub w jego sklepie stacjonarnym;
  b)    Zrobić zdjęcie lub zdjęcia aranżacyjne zakupionego towaru w wysokiej rozdzielczości nie mniejsze niż 2000x3000 px.;
  c)    Zapisać zdjęcie lub zdjęcia w formatach .jpg,  .jpeg, .lub .png;
  d)    Zdjęcie musi być czytelne, w dobrej jakości, a elementy na nim przedstawione nierozmazane, światło na zdjęciu nie może zaburzać percepcji. Fotografia nie może być ani za jasna, ani za ciemna;
  e)    Zdjęcie nie może przedstawiać wizerunku osoby – dopuszczalne są pozy tyłem lub bokiem bez widocznej twarzy;
  f)    Przesłać zdjęcie lub zdjęcia na adres aranzacje@centrumkrzesel.pl wraz podaniem imienia i nazwiska osoby uczestnika (osoba, która wcześniej dokonała zakupu) z nazwą produktu i numerem zamówienia. Zdjęcia mogą być przesłane na powyższy adres mailowy jako załącznik lub poprzez link udostępniający pliki znajdujące się na dysku do przechowywania danych w chmurze (np. dropbox, Google Drive, WeTransfer itp.);
  g)    Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wklejenie w treść wiadomości mailowej zawierającej zgłoszenie konkursowe oświadczenia:  „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w zgłoszeniu konkursowym, zgodnie z RODO i Regulaminem przez administratora danych osobowych, czyli Organizatora. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdują się w Regulaminie ”Bon za Zdjęcie”.
 3. W konkursie nie wezmą udziału zdjęcia nie spełniające powyższych wymagań.
 4. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz w odniesieniu do jednego zakupu (zamówienia). Dopuszczalne jest wzięcie udziału kilkakrotnie, jednak za każdym razem wymaga to zrealizowania przez Uczestnika nowego zakupu u Organizatora.
 5. Uczestnik konkursu przez przesłanie zdjęć lub zdjęcia do konkursu oświadcza, iż: jest autorem załączonych fotografii, przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; zgadza się na bezterminowe opublikowanie zdjęć na stronach internetowych Organizatora oraz w portalach społecznościowych.
 6. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne, wielokrotne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie (w szczególności na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych) we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z działalnością Organizatora.

§ 3. Nagrody

 1. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych przesłanych Organizatorowi w danym miesiącu kalendarzowym, Organizator wyłoni 3 osoby, którym przydzieli nagrody główne odpowiednio za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.
 2. Nagroda za pierwsze miejsce to Bon o wartości 400 PLN, nagroda za drugie miejsce to Bon o wartości 200 PLN. Każda z pozostałych osób, która w danym miesiącu prześle zdjęcie lub zdjęcia spełniające warunki konkursowe określone w § 2 pkt. 2 Regulaminu otrzyma Bon o wartości 50 PLN. Bony przyznane w konkursie można zrealizować na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od ilości przesłanych zdjęć.
 4. O rozstrzygnięciu konkursu za dany miesiąc organizator poinformuje uczestników przesyłając im wiadomość mailową do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik dokonał zgłoszenia konkursowego. Wiadomość zostanie przesłana na adres mailowy, z którego nastąpiło przesłanie zgłoszenia konkursowego przez uczestnika. Wraz z informacją o rozstrzygnięciu konkursu uczestnik otrzyma jeden z Bonów, o którym mowa w § 3 pkt. 2 Regulaminu.

§ 4. Realizacja Nagrody – Bonu

 1. Bon otrzymany w konkursie nie podlega wymianie na gotówkę.
 2. Bon otrzymany w konkursie jest ważny przez 60 dni od jego wystawienia przez Organizatora.
 3. Bon można wykorzystać jednorazowo na jednorazowe zakupy o wartości nominalnej równej lub większej od wartości otrzymanego Bonu.
 4. Bon można wykorzystać jednorazowo dokonując zakupów w sklepie internetowym Organizatora www.centrumkrzesel.pl lub stacjonarnie na ekspozycji Organizatora w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej 53 w następujący sposób:
  a)    Samodzielnie składając zamówienie poprzez sklep internetowy www.centrumkrzese.pl i wpisując otrzymany Kod Rabatowy w okienko „Uwagi” i wybierając opcję płatności „przedpłata na podstawie faktury proforma”. Dział Obsługi Klienta będzie się kontaktować w sprawie potwierdzenia wartości zamówienia;
  b)    Składając zamówienie telefonicznie przez Infolinię sklepu www.centrumkrzesel.pl i podając kod rabatowy Obsłudze Infolinii;
  c)    Składając zamówienie mailowo na adres: biuro@centrumkrzesel.pl, podając swoje dane, nazwę, model i wariant wybranego produktu i otrzymany Kod Rabatowy;
  d)    Dokonując zamówienia stacjonarnie na Ekspozycji www.centrumkrzesel.pl w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej 53.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych zdjęć, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest Organizator.
 4. Administrator zapewnia, że dołożył wszelkich starań do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji konkursu. Kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora: aranzacje@centrumkrzesel.pl lub listownie na adres siedziby administratora.
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome oświadczenie wysłane wraz ze zgłoszeniem konkursowym zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji konkursu. Cele przetwarzania danych osobowych to: zebranie zgłoszeń do konkursu, przesyłanie informacji o konkursie, kontakt z uczestnikami konkursu, wydanie nagród w konkursie (osobom nagrodzonym), realizacja nagród, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz wykonanie niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.
 8. Podanie danych osobowych w wiadomości zgłoszeniowej jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
  a) dostępu do podanych danych osobowych,
  b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 10. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.
 11. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora konkursu wynikających z regulaminu i przepisów prawa (np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych).
© Wszystkie prawa zastrzeżone 2003-2024. CentrumKrzesel.pl
CentrumKrzesel.pl logo
Zadzwoń 801 000 863, 22 781 48 38
Go Top